1. Franşiza katalogy crumbs arrow
  2. Franşiza. Gerekli: françaýza crumbs arrow

Franşiza. Gerekli: françaýza

Tapylan mahabatlar: 979

#1

Lodisse

Lodisse

firstBaşlangyç töleg: 400 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 7000 $
royaltyRoýalti: 0 $
timeTöleg. Aýlaryň sany: 12
firstKategoriýa: Konditer önümleri, Bölek satuw dükany, Çörek-konditer önümleri, Süýji dükany, Kafe-konditer önümleri, Supermarket
Franşizoryň franşizanyň beýany: "Lodiss" konditer kompaniýasy, bu ugurda öňdebaryjy orny eýeleýän, konditer önümleriniň köp görnüşini öndürýän Belarusyň iri önümidir. Kompaniýa iň uly iýmit we konditer önümleriniň sergilerine yzygiderli gatnaşýar. “Lodiss” markasy diňe bir müşderiler tarapyndan däl, eýsem hünärmenler tarapyndan hem ýokary baha berilýär. Kompaniýanyň esasy artykmaçlygy diňe tebigy maddalary ulanmakdyr. Konditer önümleriniň hemmesi halkara iýmit standartlaryna laýyk gelýär. Önümçilikde diňe ösen Europeanewropa tehnologiýalary we innowasiýa enjamlary ulanylýar. Kompaniýa, her kime tagamyna görä süýjüleri saýlamaga mümkinçilik berýän 100-den gowrak konditer önümleriniň giň görnüşini hödürleýär: süýtli köke, goşundylar bilen hem, goşundylaram ýok; dürli tagamly we tebigy doldurgyçlar bilen garawul zynjyryny goşmak bilen dürli görnüşli zynjyr çöregi; gündogar süýjüleri;
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar

video
Wideo barmy?
images
Suratlar barŞahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

#2

Saç kesmek

Saç kesmek

firstBaşlangyç töleg: 4500 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 22000 $
royaltyRoýalti: 200 $
timeTöleg. Aýlaryň sany: 8
firstKategoriýa: Salon, Gözellik salony, Salon, Çagalaryň dellekhanasy, Saç kesmek, SPA, Studiýa, Saç
Franşizoryň franşizanyň beýany: Erkekleriň saç syrmagy we saç salony "BORODACH", hyzmat pudagynyň saç kesmek tejribesini talap etmeýän geljegi uly böleginde girdejili iş. Hyzmatdaşlygyň ilkinji gününden başlap, kompaniýa “BORODACH” dellekhanasynyň işini dogry guramak üçin zerur bilimleri kem-kemden size berýär. Hünärmenleriň tejribesi netijesinde BORODACH franşizalary Russiýada üstünlikli işleýär. Muny diňe zynjyryň salonlarynyň birine baryp görüp bilersiňiz. “BORODACH” franşizasyny satyn alyň we kompaniýanyň bir bölegi boluň, ýolbaşçylar toparyna goşulyň! Jikme-jik franşiza bukjasy şulary öz içine alýar: - Esasy resminamalary almak we şahsy dolandyryja goşulmak - Jaýlary saýlamakda kömek. Salonyň üstünlikli işlemegi üçin iň üstünlikli warianty saýlamak üçin jaýy dolandyryjy bilen bilelikde seljermek - Iň amatly gurama görnüşini saýlamaga mümkinçilik berýän açylyş we işlemek bilen baglanyşykly ähli hukuk meseleleri üçin taýýar çözgütler. seniň üçin
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar

video
Wideo barmy?Şahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

#3

GAR BAR 12

GAR BAR 12

firstBaşlangyç töleg: 6000 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 8200 $
royaltyRoýalti: 4 %
timeTöleg. Aýlaryň sany: 7
firstKategoriýa: Salon, Gözellik salony, Salon, Çagalaryň dellekhanasy, Saç kesmek, SPA, Studiýa, Saç
Franşizoryň franşizanyň beýany: BROW BAR 12 gaşlary düzediş hyzmatlarynda ýöriteleşen ilkinji Belarus kompaniýasydyr. BROW BAR 12 şu gün: • Belli marka; • Gaş barlarynyň dürli formatlary - kiçi studiýadan salona çenli; • 25ylda 25 000-den gowrak müşderi; • Ösýän bazarda durnukly girdejili iş; • Hyzmatlaryň täsirli toplumy we anyk iş standartlary; • 20 hünärmenden ybarat topar; • Ussatlar üçin öz okuw we ösüş maksatnamalary; • Professional kosmetika bilen işlemek; • Işleriň aýdyň we gözegçilik ulgamy. Bularyň hemmesi BROW BAR 12-e 2014-nji ýyldan bäri öz segmentinde öňdebaryjy bolmaga we yzygiderli müşderileriň sanyny artdyrmaga mümkinçilik berýär! “BROW BAR 12” franşizasy size kömek eder: Işiňizi çalt başlaň - kompaniýa anyk görkezmeler berýär we ähli prosese ýoldaşlyk edýär. Maýa goýumlarynyň mukdaryny azaltmak - kompaniýa taslamanyň ösüşini, üpjün edijileri gözlemegi, işgärleri taýýarlamagy, amallary we ulgamlary gurar.
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar

images
Suratlar barŞahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

#4

Femme

Femme

firstBaşlangyç töleg: 0 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 10000 $
royaltyRoýalti: 0 $
timeTöleg. Aýlaryň sany: 6
firstKategoriýa: Aýal-gyzlar eşikleri, Geýim dükany, Aýal-gyzlar dükany, Zatlaryň dükany, Ykdysadyýet geýim dükany
“Femme” aýal-gyzlar geýim franşizasy “Lady-Tex” kompaniýalar toparyna degişlidir. "Lady-Tex" kompaniýasynyň ösüşiniň taryhy 2004-nji ýylda Belarusda başlandy we derrew aýallar üçin ýokary hilli balak we yubka öndüriji hökmünde Russiýa bazarynda özüni tanatdy. Indi "Lady-Tex", Belarusda önümçilik desgalary bolan uly bir kompaniýa, ofisdäki aýal-gyzlar üçin eşikler, şäher durmuşy, şeýle hem aýratyn dabara üçin kostýumlar we köýnekler boýunça öňdebaryjylardan biridir. Kompaniýa, esasanam Russiýanyň hyzmatdaşlary bilen işewür gatnaşyklaryny giňeltmegi maksat edinýär, modanyň esasy ugurlaryna eýerýär we önümlerini moda, ýokary hilli we elýeterli eşiklere gönükdirilen sarp edijiler toparyna gyzykly etmäge çalyşýar.
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar

video
Wideo barmy?
images
Suratlar barŞahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

#5

Basillion

Basillion

firstBaşlangyç töleg: 30000 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 3000 $
royaltyRoýalti: 4 %
timeTöleg. Aýlaryň sany: 12
firstKategoriýa: Çagalar merkezi, Çaga ösüşi, Çagalaryň ösüş merkezi, Täze usullar bilen çagalaryň ösüş merkezi
Franşizoryň franşizanyň beýany: Çagalaryň güýmenje klubyny açmagyň 2 sebäbi: - çagalary tygşytlamak adaty zat däl, - biziň ýurdumyzda henizem çagalar üçin ýokary hilli we dürli dynç alyşy gurnaýan merkezler ýetmezçilik edýär. BAZILLION çagalar dynç alyş merkezleriniň ulgamy näme: - Minsk, Brest, Mogilewdäki operasiýa merkezleri; - 3 ýyldan gowrak üstünlikli iş; - dürli sebitler we ýerleşýän merkezler üçin iň amatly çözgütler; - enjamlary dizaýn etmegiň, sargyt etmegiň we gurnamagyň doly sikli; - dürli ýaşdaky çagalar üçin hyzmatlar toplumy - attraksionlar, awtoulag maşynlary, animatorlar, kafeler, dynç alyşlar; - işgärleriň netijeli işini guramak üçin ähli zerur ulgamlar. BASILLION franşizasynyň artykmaçlyklary: * müşderilerimiziň ynamdar bir markasy bilen işlemek * çagalar merkezini açmak üçin maýa goýumlarynyň azalmagy
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar

images
Suratlar barŞahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

article Franşiza we franşizahttps://FranchiseForEveryone.com

Franşiza we franşiza gaty ýakyn düşünjelerdir. Eger franşiza bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyn alanyňyzdan soň franşiza bolýar. Bu gaty girdejili iş, ony durmuşa geçirmek üçin diňe franşiza düzgünleri bilen düzgünleri berjaý etmeli. Täze bir zat oýlap tapmak, iş prosesini täzeden düzmek, beýleki kyn amallary ýerine ýetirmek hökman däl. Diňe franşiza diýilýän taýýar iş satyn almak zerur. Franşaýza, islendik meşhur kompaniýanyň telekeçilik gurmak üçin ulanýan gurallaryny ulanmak hukugyny alan adam. Noldan başlap hiç zat oýlap tapmagyň zerurlygy ýok, diňe taýýar düşünjäni ulanmaly. Mundan başga-da, bu at eýýäm belli, bu markanyň habarlylyk derejesini ýokarlandyrmak üçin çykdajylaryň ep-esli azalýandygyny aňladýar.

Franşizanyň bir bölegi hökmünde franşiza diňe sebitde ýerli wekilhananyň açylandygyny alyjylaryna ýetirmeli. Näbelli markany noldan öňe sürmekden has arzandyr. Franşiza, irden satyn alýan kofe, satyn alýan dükanyňyz, dünýä ady bolan we ýerli sarp edijiniň töwereginde ýerleşýän pizzeria bolup biler.

Franşizalar hemme ýerde bar we meşhurlyk artýar. Franşiza modelini açmak üçin taýýar iş franşizaýa bar bolan maliýe çeşmelerini eýýäm synagdan geçen we işleýän işewürlik modeline goýmaga mümkinçilik berýär. Diňe franşiza reseptleri bilen üpjün edilenleri dogry ýerine ýetirmeli. Franşaýza hiç zat töwekgelçilik etmeýär diýen ýaly, sebäbi aňyrsynda bir iş, meşhur marka, köp ýyllaryň dowamynda ýa-da onlarça ýyllap dowam eden işjeň işinde toplanan ägirt uly tejribe bar.

Franşaýzing islendik ýurtda ýokary meşhurlyk bilen häsiýetlendirilýär. Franşaýza bolmak kararyna gelen adam, diňe maliýe çeşmelerini goýup, kriteriýalara laýyklykda işgärleri toplap, iş amallaryny gurup we netije alyp biler. Hatda önümler köplenç franşizanyň dörän ýurdundan alynýar. Bu örän amatly, sebäbi zähmet we maliýe çeşmelerini tygşytlap bilersiňiz. Strategiýa döretmek ýa-da bir markanyň üstünde işlemek zerurlygy ýok. Bularyň hemmesi eýýäm elýeterli we galan zat, hökmany suratda maliýe çeşmelerini bonus hökmünde getirýän taýýar biz modelini çykarmak. Franşiza, öz ygtyýaryndaky maliýe çeşmeleriniň ep-esli bölegini alyp, alnan franşizany netijeli peýdalanmagy başardy. Franşizanyň şertleri üpjün ediji bilen gönüden-göni ara alnyp maslahatlaşylýar we başgaça bolup biler. Mysal üçin, girdejiniň paýyny yzygiderli aýyryp bilersiňiz ýa-da başga şertlerde ylalaşyp bilersiňiz, bularyň hemmesi ulanylýan markanyň eýesine bagly.

Diňe franşiza satyn almak we köne söwda belligi barada aýdylanda öňki nesilleriň gazanan ähli tejribelerini ulanmak ýeterlikdir. Örän seresap bolmaly we ýalňyşlyklardan gaça durmaly, sebäbi franşiza döretmekdäki islendik nädogrylyklar ýüze çykyp biler we franşiza girdeji gazanmagyň ýerine problemalary alar. Thisöne bu gaty adaty bir ýagdaý däl, şonuň üçin ofis işleriniň dogry ýerine ýetirilmegine ünsi jemlemeli.

Franşiza eýermek we kompaniýanyň bäsdeşlik ukybyna yzygiderli goşmaçalar goşmak. Galyberse-de, köp franşizalar lokalizasiýa usulyny ulanýarlar, mysal üçin, Makdonaldsda Russiýada ýerleşýän bolsa krepkalary satýarlar. Gazagystanyň çäginde degişli “Makdonalds” franşizasy açylsa, çalt nahar kafesi ýerli ilat üçin at etini öz içine alýan burger görnüşini hödürleýär.


Dostlaryňyz bilen paýlaşyň ýa-da bu sahypanyň salgysyny özüňiz ýazdyryňBir ýazgyny görseňiz, ony düzetmek üçin şu ýere basyň