1. Franşiza katalogy crumbs arrow
  2. Franşiza. Gerekli: distribýutor crumbs arrow

Franşiza. Gerekli: distribýutor

Tapylan mahabatlar: 1

#1

TOGAS

TOGAS

firstBaşlangyç töleg: 0 $
moneyMaýa goýumlary zerur: 50000 $
royaltyRoýalti: 0 $
timeTöleg. Aýlaryň sany: 12
firstKategoriýa: Awtoulag bölekleri, Marka dükany, Dizaýn, Awtoulag bölekleri dükany, Onlaýn awtoulag zapas şaýlary dükany, Awtoulag zapas şaýlary daşary ýurt awtoulaglary üçin saklanýar, Içerki dizaýn, Dizaýn studiýasy
Bütin dünýäde franşiza edinmek we işewürligi ösdürmek üçin ajaýyp perspektiwalar! Togas, kaşaň dokma we öý goş-golamlaryny öndürýän Europeanewropanyň uly ulgamy. Müşderilere kompaniýanyň dizaýnerleri tarapyndan öndürilen taýýar önümleri ýa-da önümleri saýlamaga mümkinçilik berýäris. Collectionygyndymyzda ajaýyp düşek toplumlary, perdeler we düşek ýorganlary, terri önümleri, ýokary hilli doldurgyçlar bilen uky önümleri, saçak önümleri, öý we öý hoşboý yslary we başgalar bar. Bazarda 100 ýyl töweregi, häzirki wagtda kompaniýanyň dünýäde 140 butigi bar. Üstünlikli Togas biznesi üçin ajaýyp hyzmat we innowasiýa ösüşleri, şol sanda ýaşaýyş jaýlary üçin dokma bezeginde meşhur stiller we çözgütler bilen maşgala gymmatlyklaryny we Europeanewropanyň hil standartlaryny gorap saklamakdyr.
Şäher franşizasy
Şäher franşizasy
Isleg bildirýän franşizalar
Isleg bildirýän franşizalar
Taýýar iş
Taýýar iş

video
Wideo barmy?
images
Suratlar barŞahsy maglumatlarym
user Şahsy maglumatlary ulanmak üçin hasaba alyň ýa-da giriň


Statistika
30 günüň dowamynda premium giriş Jikme-jik statistikalary görmek üçin premium giriş satyn alyp bilersiňiz

article Franşiza we paýlaýjyhttps://FranchiseForEveryone.com

Franşiza we paýlaýjy diňe bir baglanyşykly düşünje däl. Bular hem awtomatlaşdyrylmaly önümçilik meseleleri. Täze nesil programma üpjünçiligi bu maksatlara laýyk gelýär. Diňe franşiza bilen netijeli işleşmek bilen çäklenmän, paýlaýjylara zerur mukdarda üns berip bilersiňiz. Hiç bir kärhana distribýutor bolmazdan gidýär, şonuň üçin franşizada kompýuter toplumyny ulanyp ähli elementleri göz öňünde tutýarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde özboluşly we köpugurly programma üpjünçiligi bilen, ofis formatynyň meselelerini has netijeli ýerine ýetirip, netijeli we aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz.

Siziň franşizaňyz awtomatizasiýa maýa goýum hökmünde töleýär. Bu toplum diňe bir köp adamly bolmak bilen çäklenmän, baha we hil taýdan hem amatlydyr. Eger franşiza programma üpjünçiligini ulanýan bolsaňyz, biz islendik analoglardan ýokarydyr. Franşiza paýlaýjy programmasy jikme-jikliklere üns bilen döredilmelidir. Gowy ýerine ýetirilen we oňat dizaýn edilen interfeýs şeýle önümiň tapawutly aýratynlygydyr. Düzgünnama programmasy islendik berlen tabşyryklary netijeli ýerine ýetirýär.

Franşaýzaň özüne çekijiligi, franşiza gatnaşyklaryna gatnaşyjylaryň ikisi üçinem inkär edip bolmajak artykmaçlyklaryň bolmagydyr. Kiçi kärhanalara we aýry-aýry telekeçilere belli firmalar we kompaniýalar üçin bazardaky ornuny giňeltmek we berkitmek üçin durnukly girdejili iş üpjün edýär. Ösüşimiziň özüne çekijiligi, islendik maksat we wezipe üçin düýbünden hemmelere laýyk gelýär.

Bir ýazgyny görseňiz, ony düzetmek üçin şu ýere basyň